Tìm kiếm trong sách
Quỹ Bảo tồn Việt Nam

Sách Thông tin về các Khu Bảo vệ Hiện có và Đề xuất ở Việt Nam: Tái bản lần thứ hai
Cuốn Sách Thông tin về các Khu Bảo vệ Hiện có và Đề xuất ở Việt Nam cung cấp những thông tin tổng quát về hệ thống các khu bảo vệ ở Việt Nam (các khu Rừng Đặc dụng, các khu bảo tồn biển và các khu bảo vệ đất ngập nước).

Cuốn sách định hướng đến các đối tượng độc giả rộng rãi bao gồm các nhà hoạch định và quản lý các khu bảo vệ, các cơ quan quản lý ở trung ương và cấp tỉnh, các viện nghiên cứu, các tổ chức phi chính phủ và các nhà tài trợ.

Cuốn sách này lần đầu tiên được Chương trình BirdLife Quốc tế tại Việt Nam và Viện Điều tra Quy hoạch Rừng thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xuất bản vào năm 2001 với sự hỗ trợ tài chính của Liên minh Châu Âu. Trong ba năm qua kể từ lần xuất bản phiên bản đầu tiên, đã có rất nhiều thay đổi xảy ra đối với hệ thống khu bảo vệ của Việt Nam, nhiều khu bảo vệ mới đã được thành lập và lượng thông tin có được về các khu cũng tăng lên đáng kể.

Bản tái bản lần thứ hai này của cuốn Sách Thông tin do BirdLife International in Indochina và Bộ NN&PTNT biên soạn với sự hỗ trợ tài chính của Ngân hàng Thế giới và Chính phủ Vương quốc Hà Lan. Cuốn sách được xây dựng trên nền của bản xuất bản lần thứ nhất và cung cấp các định hướng toàn diện và cập nhật đến các nguồn thông tin đã có về các khu bảo vệ hiện có và đề xuất ở Việt Nam. Đặc biệt, bản tái bản lần thứ hai mong muốn cung cấp:

  • thông tin chính xác về vị trí, tình trạng và giá trị của các khu bảo vệ tại Việt Nam, làm công cụ cho các nhà quy hoạch, các nhà hoạch định chính sách ở các cấp quốc tế, quốc gia và cấp tỉnh;
  • cơ sở dữ liệu cho việc giám sát tác động của các chính sách và kế hoạch ở cấp tỉnh và cấp quốc gia lên các khu bảo vệ;
  • cơ sở cho các hoạt động đào tạo, nâng cao nhận thức và giáo dục bảo tồn, và sẽ đặc biệt có ích cho các hoạt động ở các cấp tỉnh, huyện, khu và dự án; và
  • một công cụ để hỗ trợ việc thực hiện Quỹ Bảo tồn Việt Nam.

Cuốn Sách Thông tin bao gồm 208 phiếu thông tin về các khu bảo vệ hiện có và đề xuất ở Việt Nam. Một phiếu thông tin tóm tắt các thông tin hiện có về khu và định hướng giúp người đọc có thể tìm đến các nguồn thông tin chi tiết hơn. Cuốn sách được làm theo kiểu có thể tháo từng tờ rời để có thể dễ dàng sao chép và cập nhật. và chúng tôi cũng rất mong muốn người đọc sẽ sao chép và sử dụng các thông tin trong cuốn sách cho các mục đích nâng cao nhận thức về môi trường và bảo tồn. Cuốn sách được xuất bản bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt, đồng thời phiên bản điện tử cũng được xuất bản ở cả hình thức CD và trên mạng.