Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Việt

Edwards’s pheasant